Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne
Sklep internetowy hanDKate&BZIK, zwany dalej E-SKLEPEM, dostępny pod adresem internetowym www.handkate.com, prowadzony jest przez Katarzynę Dąbrowską prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D&K Katarzyna Dąbrowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 644-242-59-98, REGON 141569788.

§ 2 Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach E-SKLEPU, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą D&K Katarzyna Dąbrowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 644-242-59-98, REGON 141569788.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem E-SKLEPU.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z E-SKLEPU.
5. E-SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.handkate.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach E-SKLEPU), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin E-SKLEPU.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w E-SKLEPU, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w E-SKLEPU.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w E-SKLEPU umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12.Koszyk– element oprogramowania E-SKLEPU, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w E-SKLEPU rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem E-SKLEPU. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też stosowanie do cech Produktu umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem
1.Adres Sprzedawcy: Urzut, ul. Łączna 34, 05-831 Nadarzyn
2. Adres email Sprzedawcy: handkatebzik@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 664 970 365.
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 39 1140 2017 0000 4102 1052 0908
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 -18:00

§ 4 Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu E-SKLEPU oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (email),
c) włączona obsługa plików cookies,
d) zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu E-SKLEPU spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością E-SKLEPU z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie E-SKLEPU możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT 23%). Cena produktu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach E-SKLEPU w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w E-SKLEPIE, wprowadzania nowych produktów, jak również wycofywania artykułów ze sprzedaży bez uprzedniego powiadomienia.
6. Do każdego zamówienia wystawiana jest zawsze faktura VAT bądź paragon fiskalny. Faktura jest wystawiana jeżeli podany zostanie poprawny numer NIP. Data wystawienia faktury jest datą zaksięgowania przez nas wpłaty.
7. Dla osób fizycznych faktura wystawiana jest tylko na żądanie. Klient powinien zgłosić żądanie faktury zaraz po złożeniu zamówienia, zanim jeszcze dokona wpłaty.
8. Wystawienie faktury na podstawie paragonu jest możliwe do 7 dni od daty jego wystawienia. Warunkiem koniecznym jest zwrócenie paragonu w tym terminie.
9. Za dosłanie faktury do już zrealizowanego zamówienia bądź za wystawienie jej duplikatu czy korekty pobierana jest opłata transportowa 8 zł brutto.
10. Kupujący upoważnia E-SKLEP do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w E-SKLEPIE, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię nazwisko, ulica i numer domu, miasto, adres mailowy, numer telefonu
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia
1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem: witryny internetowej www.handkate.pl, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem handkatebzik@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 664 970 365.
2. W celu złożenia Zamówienia poprzez koszyk E-SKLEPU należy:
a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości email,
f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) przesyłka kurierska,
b) przesyłka kurierska za pobraniem,
c/ paczkomat
d/ paczkomat za pobraniem
2. Sprzedawca realizuje zamówień za pobraniem.
3. Towar pakowany jest w kopertę bąbelkową i standardowo wysyłany rejestrowaną przesyłką poleconą za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
4. Wysyłki zamówień dokonywane są od poniedziałku do piątku.
5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b) płatności elektroniczne
c) BLIK
6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach E-SKLEPU.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w E-SKLEPIE zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się w momencie wpływu środków na nasz rachunek firmowy.
4. Za datę dokonania wpłaty Sprzedawca uznaje datę fizycznego zaksięgowania środków na rachunku bankowym firmy.
5. Nie wysyłamy zamówienia przed otrzymaniem wpłaty, również w przypadku przesłania dowodu nadania.
6. Przy wyborze płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
7. Po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
b) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu dostawy zamówienia następuje w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na naszym rachunku bankowym.
9. Klient może łączyć ze sobą swoje jeszcze nieopłacone zamówienia. Przy łączeniu zamówień Klient płaci tylko raz za dostarczenie zamówienia.
10. Przy łączeniu zamówień termin płatności jest wydłużany każdorazowo o kolejne 7 dni, ale nie więcej niż o łącznie 21 dni od daty złożenia pierwszego z łączonych zamówień.
11. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
12. Wysyłka za granicę jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie z E-SKLEPEM w celu omówienia szczegółów.
13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach E-SKLEPU w zakładce „Koszty wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
1. W przypadku braku części z zamawianych produktów w magazynie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie. Zamówienie będzie zrealizowane częściowo lub na życzenie Klienta może być anulowane.
2. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę wady lub braku towaru w już opłaconym zamówieniu niezwłocznie informujemy o tym fakcie Klienta. Wartość brakujących produktów jest zwracana na wskazany rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Klient ma również prawo do rezygnacji z całego zamówienia.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klienta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
5. Zwrot wartości zamówienia obejmuje koszt wysyłki poniesiony przez Klienta , również wtedy gdy zamówienie było wysłane na koszt sklepu i opłata ta nie była pobrana w pierwotnym zamówieniu.
6. W przypadku chęci odesłania tylko części produktów wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie tego z E-SKLEPEM. Zastrzegamy, że możemy nie wyrazić zgody na zwrot części zamówienia
7. Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
8. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres email Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3). Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
9. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 11 Reklamacja i gwarancja
1. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w dostarczeniu przesyłki wynikłe z winy spedytora.
2. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone. W przypadku zaginięcia przesyłki zgłaszana jest reklamacja do spedytora, który rozpatruje ją zgodnie ze swoimi procedurami. Po potwierdzeniu zaginięcia paczki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do Klienta wysyłane jest ponownie zamówienie bądź zwracana jest dokonana za nie płatność. Termin rozpatrzenia zaginięcia przesyłki zależy od regulaminu spedytora. Wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy.
3. W przypadku podpisania przez Klienta umowy z pocztą o dostarczanie przesyłek poleconych bezpośrednio do skrzynki bez pokwitowania odbioru (tzw. wrzutka) reklamacje zaginięcia przesyłek nie będą rozpatrywane.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie, zamówienia po otrzymaniu przez nas zwrotu przesyłki, jest możliwe po dokonaniu powtórnej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.
5. Klient odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, śladów otwierania. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej Protokołu Reklamacji.
6. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może zrezygnować z towaru kupionego w E-SKLEPIE bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar jest kompletny, nie był używany i ma oryginalne opakowanie. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą / paragonem.
7. Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. Koszt dostawy i odesłania towaru również podlega zwrotowi.
8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku stwierdzenia wad produktów bądź niezgodności zawartości przesyłki w stosunku do zamówienia Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
10. Zwrot reklamowanych produktów możliwy jest tylko po wcześniejszym kontakcie z E-SKLEPEM. Koszty, związane z odesłaniem reklamowanego towaru, zwracane są po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
11. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
12. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupującemu przysługuje prawo do uzyskania rabatu cenowego, wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu pieniędzy za zakupiony towar.
14. Towary znajdujące się w E-Sklepie są w pojedynczych egzemplarzach i może nie być możliwości wymiany na identyczny produkt. W takim przypadku termin na dokonanie wymiany towaru jest przedłużany do czasu wykonania produktu jak najbardziej zbliżonego do wymienianego.
15. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu unikalności przedmiotu) sklep zaoferuje kupującemu inne dostępne w sklepie towary w równoważnej cenie - do wyboru lub zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu.
16. Wyroby z kamieniami ozdobnymi mogą posiadać pewne niedoskonałości - nierówności, odpryski, rysy, ubytki, pęknięcia, które są ich naturalną cechą i nie stanowią podstawy reklamacji.
17. Wszystkie produkty prezentowane na stronie do firmy .Dokładamy wszelkich starań, aby kolory/odcienie towarów prezentowanych na stronie internetowej E-SKLEPU odpowiadały rzeczywistym kolorom/odcieniom sprzedawanych produktów. Niestety nie możemy zagwarantować pełnej wierności barw, gdyż zależą one także od rozdzielczości i ustawień monitora Kupującego - za co E-SKLEP nie odpowiada.
18. Dokładamy wszelkich starań by oferowany przez nas towar był jak najwyższej jakości. Nie możemy jednak zagwarantować, że oferowane przez nas produkty nie zawierają niklu czy ołowiu (w szczególności półfabrykaty wykorzystywane do wyroby biżuterii). Osoby z alergiami nie powinny korzystać z naszych produktów.
19. Oferowane przez nas produkty nie są zabawkami i nie powinny być używane przez dzieci.
20. Oferowane przez nas produkty mogą utracić swoje właściwości fizyczne i chemiczne (m. in. kolor, kształt) jeżeli będą narażone na nadmierne działanie słońca, powietrza, wody lub środków chemicznych.
21. Wyłączenie rękojmi – W granicach obowiązującego prawa wyłączamy swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz nie składamy żadnych zapewnień (wyraźnych, domniemanych, wynikających z ustawy lub innych) w odniesieniu do oferowanych przez nas produktów i informacji w tym, bez ograniczeń, wyłączamy swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w zakresie wad prawnych, wartości handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, a także jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub zapewnień wynikającą z trybu prowadzenia transakcji lub z praktyk handlowych.
22. Ograniczenie odpowiedzialności – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które są związane z oferowanymi przez nas produktami bądź zawartymi na stronie informacjami, w tym za jakiekolwiek szkody wtórne, przypadkowe, pośrednie, szczególne, wynikowe, karne lub ekonomiczne (w tym: utraty przychodów, korzyści, kontraktów, klientów, interesów lub transakcji handlowych bądź przewidywanych oszczędności), nawet wtedy gdy zostaliśmy powiadomieni o możliwości powstania takich szkód. Klient potwierdza i zgadza się, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet wtedy, gdy odpowiednie odszkodowanie nie kompensuje poniesionej szkody. Całkowita odpowiedzialność naszej firmy za bezpośrednie szkody jest ograniczona do 100% kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Klienta za zakupione produkty.

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem E-SKLEPU jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem E-SKLEPU zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów E-SKLEPU mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w E-SKLEPIE ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w E-SKLEPIE ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w E-SKLEPIE.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Klient zakładając konto w E-SKLEPIE wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanego przez nas serwisu w celach statystycznych i marketingowych, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od nas oraz od naszych partnerów handlowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez E-SKLEP zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 5. Złożenie zamówienia w systemie E-SKLEPU jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Informacje znajdujące się na stronach internetowych E-SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach E-SKLEPU, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu w E-SKLEPIE.